Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
Samut Sakhon Juvenile and Family Court
News
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้จ่าเอกศิริชัย นิลเศษ เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ดำเนินการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๑.๓๐ นาฬิกา นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยออนไลน์ตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒๗-๒/๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้จ่าเอกศิริชัย นิลเศษ เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการเข้าร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายรัฐศรัณย์ พงษ์สุขเวชกุล ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
image
image
image
image
image
image
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้จ่าเอกศิริชัย นิลเศษ เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ดำเนินการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
image
29 กุมภาพันธ์ 2567
2
image
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๑.๓๐ นาฬิกา นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยออนไลน์ตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๗
image
24 กุมภาพันธ์ 2567
24
image
วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๒๗-๒/๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
image
21 กุมภาพันธ์ 2567
13
image
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา นายปองศักดิ์ นันทเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้จ่าเอกศิริชัย นิลเศษ เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการเข้าร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจศาลจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
2 กุมภาพันธ์ 2567
17

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image
image
image